Přípravné kurzy

Témata na kurzu pro 5. třídu

Projdeme klíčová témata, s kterými se mohou děti setkat během  Jednotné přijímací zkoušky.

Matematika a geometrie

 • Přirozená a celá čísla – matematikcé operace
 • Desetinná čísla a číselná osa, porovnávání čísel
 • Části celku – zlomky, procenta
 • Lineární rovnice
 • Slovní úlohy
 • Rovinné  a prostorové útvary- obsah, obvod,  povrch, objem
 • Geometrie
 • Čtvercová síť a krychlové stavby
 • Převody jednotek, měřítka, cesty, čas
 • Opakování a zkušební test (zkrácený)

Čeština a literatura

 • Souhlásky, samohlásky, vyjmenovaná slova
 • Tvorba slov, slova příbuzná, rčení, pranostiky
 • Předpony, předložky, mně/ně
 • Podstatná jména- pád, číslo, rod, vzor
 • Přídavná jména, Zájmena
 • Slovesa a slovesný způsob
 • Příslovce, Číslovky, literární útvary
 • Větné členy – podmět, přísudek, shoda
 • Věty, souvětí, větné vzorce
 • Opakování a zkušební zkrácený test

Témata na kurzu pro 9. třídu

Projdeme klíčová témata, s kterými se mohou děti setkat během  Jednotné přijímací zkoušky.

Matematika a geometrie

 •  Přirozená a celá čísla, společný dělitel a násobek
 •  Racionálí čísla,  zlomky, (od) mocniny
 •  Poměry, přímá a nepřímá úměrnost
 •  Procenta a slovní úlohy
 •  Algebraické výrazy, rozklad mnohočlenu
 •  Lineární rovnice, soustava rovnic
 • Slovní úlohy, tabulky a grafy
 •  Rovinné  a prostorové útvary- obsah, obvod,  povrch, objem
 • Geometrie I.
 • Geometrie II.
 • Převody jednotek, měřítka, cesty, čas, opakování
 • Zkušební test (zkrácený)

Čeština a literatura

 • Souhlásky, samohlásky, vyjmenovaná slova
 • Tvorba slov, slova příbuzná, rčení, pranostiky
 • Předpony, předložky, mně/ně
 • Podstatná jména- pád, číslo, rod, vzor
 • Přídavná jména
 • Slovesa a slovesný způsob
 • Zájmena, číslovky, příslovce
 • Větné členy – podmět, přísudek, shoda
 • Příslovečné určení, doplněk
 • Spojky, věty, souvětí, větné vzorce
 • Větné vzorce, literární útvary
 • Opakování a zkušební zkrácený test

5 -8 dětí ve skupině

Věnujeme se intenzivně a individuálně všem

V centru Berouna

vedle Jungmannovy ZŠ, velmi dobře dostupné MHD

Materiály dostupné online

Pro všechny, kteří chtějí víc, včetně řešení