Vše o přijímačkách

To podstatné o přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia a čtyřleté obory s maturitou

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány agenturou CERMAT, pod  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia a týká se všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.
Skládá se z didaktického testu z českého jazyka a matematiky.

Jednotné přijímací testy vycházejí z RVP (rámcový vzdělávací plán) 1. a 2. stupně základních škol. K jejich úspěšnému absolvování by mělo stačit jen dobré zvládnutí učiva základní školy. Vědět dopředu, jak test vypadá, může výrazně pomoci u samotné zkoušky. Samotný test totiž není jen o vědomostech, ale také o strategii.

Zkušenosti z předchozích let ukazují, že lépe uspějí děti, které se zúčastní přípravného kurzu a vyzkouší si přijímačky nanečisto. Tyto děti se často umístí lépe, než premianti třídy, kteří se věnovali přípravě pouze doma.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek ve šk.roce 2023/2024

OBOR VZDĚLÁNÍ 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 12. dubna 2024 15. dubna 2024 29. dubna 2024 30. dubna 2024
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií 16. dubna 2024 17. dubna 2024

Podrobné informace najdete také na

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Obsah testů

V testu najdete úlohy z těchto okruhů, rozsah je jiný pro 5. a pro 9. třídy:

Český jazyk

 • Pravidla českého pravopisu (vč. Interpunkce)
 • Slovní zásoba, tvoření slov
 • Skladba
 • Tvarosloví
 • Porozumění textu
 • Slohová výchova
 • Literární výchova

Matematika

 • Čísla a početní operace
 • Závislosti, vztahy a práce s daty
 • Geometrie v rovině a prostoru
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Povolené jsou pouze psací a rýsovací potřeby. Nejsou povoleny tabulky a kalkulátor.

Co odevzdávám

U každého testu dostanete 1x zadání a 1x záznamový arch. Zkoušku skládáte na škole, na kterou se hlásíte. Vyhodnocení probíhá centrálně. Do CERMATu se skenují a odesílají všechny záznamové archy. Tj. je klíčové, jaké máte vyplněné výsledky v záznamovém archu a zda je vše čitelné, včetně rýsování!

Úlohy jsou dvojího typu, podle odpovědi

 • uzavřené  – vybíráte pouze jedno správné řešení ze 4 nebo 5ti variant A, B, C, D,  E nebo Ano/Ne (tzv. křížkování)
 • otevřené – doplňujete číslo, které jste vypočetli, nebo píšete svoji odpověď apod.

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí.

Test z ČJ trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) mohou mít tuto dobu prodlouženou.

Jak probíhá hodnocení

Pro hodnocení přijímacího řízení využijí ředitelé škol lepší výsledek z jednotných testů. Pro celkové hodnocení se použije vždy lepší výsledek z matematiky a lepší výsledek z českého jazyka a literatury. Uchazeči, kteří konali zkoušku ve dvou termínech (podali přihlášku na dvě školy s maturitními obory, případně na dva maturitní obory v rámci jedné školy), tak mohou dosáhnout například lepšího výsledku z českého jazyka a literatury v prvním termínu a lepšího výsledku z matematiky v termínu druhém a na obou školách jim budou započítány právě tyto výsledky z jednotlivých testů.

Co se děje po zkouškách

Od letošního školního roku začalo platit nové schéma sestavování seznamu úspěšných uchazečů. Již se neodevzávají zápisové lístky, ani není možnost odvolat se.