Vše o přijímačkách

To podstatné o přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia a čtyřleté obory s maturitou

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány agenturou CERMAT, pod  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia a týká se všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.
Skládá se z didaktického testu z českého jazyka a matematiky.

Jednotné přijímací testy vycházejí z RVP (rámcový vzdělávací plán) 1. a 2. stupně základních škol. K jejich úspěšnému absolvování by mělo stačit jen dobré zvládnutí učiva základní školy. Vědět dopředu, jak test vypadá, může výrazně pomoci u samotné zkoušky. Samotný test totiž není jen o vědomostech, ale také o strategii.

Zkušenosti z předchozích let ukazují, že lépe uspějí děti, které se zúčastní přípravného kurzu a vyzkouší si přijímačky nanečisto. Tyto děti se často umístí lépe, než premianti třídy, kteří se věnovali přípravě pouze doma.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek v roce 2022

čekáme na zveřejnění CERMATem

Samotný čas konání jednotných testů bude stanoven tzv. jednotným zkušebním schématem, které vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v průběhu ledna.

Uchazeči konají jednotné testy přímo na školách, na které podali přihlášky ke vzdělávání. Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí. Proto je důležité uvádět na obou podávaných přihláškách školy vždy ve stejném pořadí, aby nedošlo ke shodě termínů.

Pořadí, v jakém uchazeč uvede na přihlášce školy, má vliv pouze na stanovení místa konání zkoušek. V žádném případě se nejedná o určení preference jedné školy před druhou. (zdroj CERMAT)

Chcete e-book ZDARMA

s informacemi o jednotné přijímací zkoušce a jak se na ni připravit?


Obsah testů

V testu najdete úlohy z těchto okruhů, rozsah je jiný pro 5. a pro 9. třídy:

Český jazyk

 • Pravidla českého pravopisu (vč. Interpunkce)
 • Slovní zásoba, tvoření slov
 • Skladba
 • Tvarosloví
 • Porozumění textu
 • Slohová výchova
 • Literární výchova

Matematika

 • Čísla a početní operace
 • Závislosti, vztahy a práce s daty
 • Geometrie v rovině a prostoru
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Povolené jsou pouze psací a rýsovací potřeby. Nejsou povoleny tabulky a kalkulátor.

Co odevzdávám

U každého testu dostanete 1x zadání a 1x záznamový arch. Zkoušku skládáte na škole, na kterou se hlásíte. Vyhodnocení probíhá centrálně. Do CERMATu se skenují a odesílají všechny záznamové archy. Tj. je klíčové, jaké máte vyplněné výsledky v záznamovém archu a zda je vše čitelné, včetně rýsování!

Úlohy jsou dvojího typu, podle odpovědi

 • uzavřené  – vybíráte pouze jedno správné řešení ze 4 nebo 5ti variant A, B, C, D,  E nebo Ano/Ne (tzv. křížkování)
 • otevřené – doplňujete číslo, které jste vypočetli, nebo píšete svoji odpověď apod.

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí.

Test z ČJ trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) mohou mít tuto dobu prodlouženou.

Jak probíhá hodnocení

Pro hodnocení přijímacího řízení využijí ředitelé škol lepší výsledek z jednotných testů. Pro celkové hodnocení se použije vždy lepší výsledek z matematiky a lepší výsledek z českého jazyka a literatury. Uchazeči, kteří konali zkoušku ve dvou termínech (podali přihlášku na dvě školy s maturitními obory, případně na dva maturitní obory v rámci jedné školy), tak mohou dosáhnout například lepšího výsledku z českého jazyka a literatury v prvním termínu a lepšího výsledku z matematiky v termínu druhém a na obou školách jim budou započítány právě tyto výsledky z jednotlivých testů.

Co se děje po zkouškách

Výsledky didaktických testů z prvního a druhého řádného termínu jednotné přijímací zkoušky jsou ředitelům škol zpřístupněny nejpozději 28. dubna. Ředitelé škol následně do dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků zveřejní na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů. U přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů, u nepřijatých uchazečů škola zasílá poštou písemné rozhodnutí.

Byli jste úspěšní? Gratulujeme!

Nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí je nutné, aby uchazeč podal zápisový lístek, kterým potvrzuje svůj zájem o studium na dané škole. Jinak bude jeho místo uvolněno žákům, kteří podali odvolání. Pozor – je nutné sledovat informace školy – nečekejte na žádný dopis.

Nevyšlo to?

Nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné, aby žák podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí a to formou doporučeného psaní nebo do datové schránky školy.

NÁŠ TIP: Nenašli jste vaše dítě na seznamu přijatých uchazečů? Na nic nečekejte a podejte odvolání ihned… není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí.