Vše o přijímačkách

To podstatné o přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia a čtyřleté obory s maturitou

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány agenturou CERMAT, pod  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia a týká se všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.
Skládá se z didaktického testu z českého jazyka a matematiky.

Jednotné přijímací testy vycházejí z RVP (rámcový vzdělávací plán) 1. a 2. stupně základních škol. K jejich úspěšnému absolvování by mělo stačit jen dobré zvládnutí učiva základní školy. Vědět dopředu, jak test vypadá, může výrazně pomoci u samotné zkoušky. Samotný test totiž není jen o vědomostech, ale také o strategii.

Zkušenosti z předchozích let ukazují, že lépe uspějí děti, které se zúčastní přípravného kurzu a vyzkouší si přijímačky nanečisto. Tyto děti se často umístí lépe, než premianti třídy, kteří se věnovali přípravě pouze doma.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek v roce 2020

Termín konáníČtyřleté obory a nástavbyŠestiletá a osmiletá gymnázia
1. řádný termín14. dubna 202016. dubna 2020
2. řádný termín15. dubna 202017. dubna 2020
1. náhradní termín13. května 202013. května 2020
2. náhradní termín14. května 202014. května 2020

směr posouvání tabulky

Samotný čas konání jednotných testů bude stanoven tzv. jednotným zkušebním schématem, které vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2020.

Uchazeči konají jednotné testy přímo na školách, na které podali přihlášky ke vzdělávání. Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí. Proto je důležité uvádět na obou podávaných přihláškách školy vždy ve stejném pořadí, aby nedošlo ke shodě termínů.

Pořadí, v jakém uchazeč uvede na přihlášce školy, má vliv pouze na stanovení místa konání zkoušek. V žádném případě se nejedná o určení preference jedné školy před druhou. (zdroj CERMAT)

Chcete e-book ZDARMA

s informacemi o jednotné přijímací zkoušce a jak se na ni připravit?


Obsah testů

V testu najdete úlohy z těchto okruhů, rozsah je jiný pro 5. a pro 9. třídy:

Český jazyk

 • Pravidla českého pravopisu (vč. Interpunkce)
 • Slovní zásoba, tvoření slov
 • Skladba
 • Tvarosloví
 • Porozumění textu
 • Slohová výchova
 • Literární výchova

Matematika

 • Čísla a početní operace
 • Závislosti, vztahy a práce s daty
 • Geometrie v rovině a prostoru
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Povolené jsou pouze psací a rýsovací potřeby. Nejsou povoleny tabulky a kalkulátor.

Co odevzdávám

U každého testu dostanete 1x zadání a 1x záznamový arch. Zkoušku skládáte na škole, na kterou se hlásíte. Vyhodnocení probíhá centrálně. Do CERMATu se skenují a odesílají všechny záznamové archy. Tj. je klíčové, jaké máte vyplněné výsledky v záznamovém archu a zda je vše čitelné, včetně rýsování!

Úlohy jsou dvojího typu, podle odpovědi

 • uzavřené  – vybíráte pouze jedno správné řešení ze 4 nebo 5ti variant A, B, C, D,  E nebo Ano/Ne (tzv. křížkování)
 • otevřené – doplňujete číslo, které jste vypočetli, nebo píšete svoji odpověď apod.

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí.

Test z ČJ trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) mohou mít tuto dobu prodlouženou.

Jak probíhá hodnocení

Pro hodnocení přijímacího řízení využijí ředitelé škol lepší výsledek z jednotných testů. Pro celkové hodnocení se použije vždy lepší výsledek z matematiky a lepší výsledek z českého jazyka a literatury. Uchazeči, kteří konali zkoušku ve dvou termínech (podali přihlášku na dvě školy s maturitními obory, případně na dva maturitní obory v rámci jedné školy), tak mohou dosáhnout například lepšího výsledku z českého jazyka a literatury v prvním termínu a lepšího výsledku z matematiky v termínu druhém a na obou školách jim budou započítány právě tyto výsledky z jednotlivých testů.

Co se děje po zkouškách

Výsledky didaktických testů z prvního a druhého řádného termínu jednotné přijímací zkoušky jsou ředitelům škol zpřístupněny nejpozději 28. dubna. Ředitelé škol následně do dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků zveřejní na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů. U přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů, u nepřijatých uchazečů škola zasílá poštou písemné rozhodnutí.

Byli jste úspěšní? Gratulujeme!

Nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí je nutné, aby uchazeč podal zápisový lístek, kterým potvrzuje svůj zájem o studium na dané škole. Jinak bude jeho místo uvolněno žákům, kteří podali odvolání. Pozor – je nutné sledovat informace školy – nečekejte na žádný dopis.

Nevyšlo to?

Nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné, aby žák podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí a to formou doporučeného psaní nebo do datové schránky školy.

NÁŠ TIP: Nenašli jste vaše dítě na seznamu přijatých uchazečů? Na nic nečekejte a podejte odvolání ihned… není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Rezervace místa na informační schůzce

Seminář ZDARMA pro všechny rodiče na téma Jak na přijímačky. Počet míst je omezen, pro bezpečné zajištění místa prosím vyplňte tento formulář.


6.12.2019 (pátek) - 17:30 - 18:306.1.2020 (pondělí) - 18:30 - 19:30